Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AVENC

Tot stand gekomen op 1 januari 2018. 

Algemene Voorwaarden AVENC, onderdeel van Coddin Webdevelopment, gevestigd aan de Roombekerveld 43, 7523JP, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56564082.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Aanbiedingen: De diensten zoals aangeboden door AVENC op de www.avenc.nl;   

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld;

AVENC: AVENC, onderdeel van Coddin Webdevelopment, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56564082; 

Dienst(en): Alle werkzaamheden die AVENC ten behoeve van de klant verricht, meer in het bijzonder het opstellen van juridische documenten en bijbehoren; 

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en AVENC;

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en een dienst heeft afgenomen van AVENC.

Artikel 1 Toepassing 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen AVENC en de Wederpartij. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. 

1.3 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met AVENC zijn overeengekomen.

1.4 Indien AVENC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AVENC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van AVENC zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding en/of offerte anders is bepaald. 

2.2 AVENC kan niet aan zijn Aanbiedingen en/of offertes gehouden worden wanneer het redelijkerwijs duidelijk was voor de Wederpartij dat de Aanbiedingen en/of offertes een vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de Aanbieding en/of de offerte van AVENC.

3.2 AVENC zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. AVENC heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens en relevante informatie, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan AVENC.

3.4 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft AVENC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 4 Vergoeding en tarieven

4.1 De vergoeding en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4.2 De vergoeding en tarieven zijn onder voorbehoud gegeven en kunnen tussentijds wijzigen.

4.3 Van alle bijkomende kosten zal AVENC tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

4.4 Indien AVENC bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste vergoeding of tarief overeenkomt, dan is AVENC gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien AVENC het voornemen heeft de vergoeding of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van de vergoeding of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. 

Artikel 5 Levering en termijnen 

5.1 Het eerste concept wordt binnen twee werkdagen geleverd nadat de telefonische afspraak heeft plaatsgevonden met de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen met de Wederpartij.   

5.2 De termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 

5.3 Indien AVENC gegevens of informatie nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan AVENC heeft verstrekt.

5.4 Het definitieve juridische document wordt zowel in word- als PDF-format aangeleverd binnen de overeengekomen termijn, tenzij de Wederpartij anders aangeeft.

Artikel 6 Onderzoek en garantie 

6.1 Nadat de Wederpartij de eerste conceptversie heeft ontvangen, is de Wederpartij verplicht de eerste concept versie binnen 14 dagen te controleren op fouten. 

6.2 AVENC biedt een kosteloze garantie als de fout binnen 14 dagen gemeld wordt nadat het document is opgeleverd. Indien de fout later dan 14 dagen gemeld wordt, zal AVENC kosten in rekening brengen voor de wijzingen.

6.3 Wanneer de garantietermijn van 14 dagen is verlopen zijn alle kosten voor extra werkzaamheden, voor rekening van de Wederpartij. 

6.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het juridische document hebben aangebracht. Evenmin staat AVENC in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

6.5 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar AVENC geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 7 Betaling  

7.1 De facturen van AVENC dienen vóór de op de factuur vermelde vervaldatum voldaan te worden op de door AVENC aan te geven wijze. AVENC is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. 

7.2 De Wederpartij is niet bevoegd op de te betalen facturen enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De Wederpartij is tevens niet bevoegd de nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, in geval van een door haar AVENC ingediende klacht over de geleverde diensten. 

7.3 Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

7.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van AVENC en de verplichtingen van de Wederpartij jegens AVENC onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8           Incassokosten

8.1 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

8.2 In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft AVENC in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

8.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding 

9.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft AVENC het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. 

9.2 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is AVENC bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

9.2 Voorts is AVENC bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 1. na het sluiten van de Overeenkomst AVENC omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 2. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 3. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van AVENC kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AVENC kan worden gevergd;
 5. de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 6. de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 7. de Wederpartij komt te overlijden.

9.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. 

9.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AVENC op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Indien AVENC de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is AVENC niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht kan de Wederpartij ervoor kiezen de bestelling te verplaatsen naar een andere datum. 

10.2 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, pandemieën, epidemieën, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door AVENC in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

10.3 AVENC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat AVENC zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.4 Zowel AVENC als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring 

11.1 AVENC is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van AVENC. AVENC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. 

11.2 AVENC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AVENC is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AVENC kenbaar behoorde te zijn.

11.3 Indien AVENC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AVENC beperkt tot een bedrag van € 10.000,- of tot het bedrag waarop de door AVENC aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat AVENC overeenkomstig de verzekering draagt.

11.4 De Wederpartij dient de schade waarvoor AVENC aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade aan AVENC te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

11.5 Voor alle vorderingen jegens AVENC en de door AVENC (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen, een verjarings- en vervaltermijn van één jaar.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 De Wederpartij vrijwaart AVENC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

12.2 Indien AVENC door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden AVENC zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van AVENC en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 AVENC is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door AVENC in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, bescheiden e.d. 

13.2 De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan AVENC voorbehouden.

Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden 

14.1 AVENC heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 

14.2 AVENC zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

14.3 Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AVENC partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

15.2 Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Waarom Avenc?

 • Snelle service
 • Vaste prijzen
 • Achteraf betalen
 • Gratis persoonlijk advies
 • Document op maat
 • Engelse documenten

Wij zijn Avenc

 • 085 - 4016804
 • info@avenc.nl
 • 06-43423451
 • Rigtersbleek-Zandvoort 10-125, 7521BE te Enschede

Andere diensten die interessant zijn

Een mooie selectie van onze diensten, nieuwsgierig naar de rest? Bezoek de diensten pagina!

Arbeidscontract laten controleren

Tegenwoordig is het steeds gebruikelijker dat ondernemers hun arbeidsovereenkomsten zelf opstellen wanneer ze een nieuwe medewerker aannemen of een samenwerking met iemand aangaan. In het arbeidscontract staat bijvoorbeeld welke soort arbeidsovereenkomst het is met een duidelijke functieomschrijving. Buiten dat worden de afspraken over het loon, de reiskosten en het vakantiegeld hierin opgenomen. Daarnaast het aantal […]

Algemene voorwaarden laten opstellen

In algemene voorwaarden worden aansprakelijkheden uitgesloten en zekerheden voor u opgenomen. Juridisch waterdicht betekend geen zorgen.

Privacy verklaring website

Privacy verklaring opstellen om de persoonsgegevens te beschermen conform AVG.

Algemene voorwaarden Engels

Algemene voorwaarden laten opstellen in het Engels of laten vertalen naar het Engels voor internationale klanten van belang.

Webshoppakket

Compleet webshoppakket voor beginnende of bestaande webshopeigenaren. Volledig juridisch ingedekt.

Overeenkomst & contract laten opstellen

Bij AVENC kunt u terecht voor het laten opstellen van ruim dertig verschillende overeenkomsten en contracten.