Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AVENC

 

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op 1 januari 2018.

 

Definities:

AVENC:             AVENC, gevestigd aan de Buurserstraat 244c, 7544 RG, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71046275.

Aanbiedingen:  De diensten zoals op de website www.avenc.nl aangeboden door AVENC.

Dienst:              Alle werkzaamheden die AVENC ten behoeve van de klant verricht, meer in het bijzonder het opstellen van juridische documenten en toebehoren.

Klant:               Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en de dienst heeft afgenomen van AVENC. Onder de klant worden bedrijven verstaan.

 

Artikel 1        Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst tussen AVENC en de Klant.

1.2    Indien de Klant algemene voorwaarden hanteert, worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3    Indien blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in  stand.

 

Artikel 2        Aanbiedingen en offertes

2.1    Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte anders is bepaald.

2.2    AVENC kan niet aan zijn aanbiedingen gehouden worden, wanneer het redelijkerwijs duidelijk was voor de Klant dat de aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3        Overeenkomst

3.1    De overeenkomst betreffende de bestelling van een juridisch document komt tot stand door aanbod van AVENC en aanvaarding van de Klant. Dit geschiedt middels offerte of middels het plaatsen van een bestelling via de website van AVENC.

 

Artikel 4        Annulering

4.1    De Klant heeft het recht de bestelling te annuleren.

4.2    In geval van annulering zal AVENC 35% van de prijs in rekening brengen, tenzij het bedrag afwijkt van de daadwerkelijk gemaakte kosten en/of de Klant consument is. In dit geval zal AVENC de daadwerkelijke gemaakte kosten in rekening brengen.

4.3    In geval van overmacht kan de Klant ervoor kiezen de bestelling te verplaatsen naar een andere datum. De Klant is in geval van overmacht niet gehouden tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

 

Artikel 5    Dienst en Levering

5.1       Het concept juridische document wordt geleverd binnen de afgesproken termijn met de Klant.

5.2    De termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

5.3    De Klant is gehouden alle relevante informatie aan te leveren zodat AVENC goede juridische documenten kan opstellen.

5.4    Het definitieve juridische document wordt zowel in Word- als PDF-format aangeleverd binnen de overeengekomen termijn, tenzij de Klant anders aangeeft.

5.5 AVENC heeft bij de dienst “controleren van juridische documenten” een inspanningsverplichting om de bestaande juridische documenten zo goed mogelijk aan te vullen en advies te verschaffen over verbeterpunten. Of de Klant het advies daadwerkelijk doorvoert is de verantwoordelijkheid van de Klant zelf.

 

Artikel 6        Onderzoek en garantie

6.1    De Klant ontvangt eerst een conceptversie en is gehouden deze te inspecteren op wenselijkheid en fouten.

6.2       De doorgegeven aanvullingen worden verwerkt in het definitieve document. Dit zit bij de prijs inbegrepen.

6.2    AVENC biedt een kosteloze garantie als een fout binnen 14 dagen gemeld wordt nadat het document is opgeleverd. Indien de fout later dan 14 dagen gemeld wordt, zal AVENC kosten in rekening brengen voor de wijzigingen.

 

Artikel 7        Betaling

7.1    Betaling geschiedt achteraf.

7.2    Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.3    De prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud gegeven en kunnen tussentijds wijzigen.

 

Artikel 8        Aansprakelijkheid en verjaring

8.1    AVENC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van AVENC. AVENC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

8.2 AVENC biedt een advies dienst en stelt de juridische documenten zo goed als mogelijk op met de informatie zoals verschaft door de Klant. AVENC kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele niet dekkende juridische documenten indien de Klant niet de juiste of volledige relevante informatie heeft verschaft.

8.3 AVENC kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Klant de juridische documenten niet juist toepast of verplichtingen die voortvloeien uit de juridische documenten niet naleeft.

8.4    Ingeval AVENC aansprakelijk gesteld mocht worden is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1500,- of tot het bedrag dat de verzekeraar van AVENC uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van AVENC.

8.5    Voor alle vorderingen jegens AVENC geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 9        Incassokosten

9.1    Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant incassokosten verschuldigd.

9.2    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft AVENC in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

9.3    De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant.

 

Artikel 10      Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AVENC partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk  in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.

10.2   Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.